Tuesday, September 6, 2011

zaman edan


Salam hormat dan rahayuUntuk kalian yang saya hormati, saya ucapkan salam aidilfitri semoga berhasil keberkatan dan restu hidup daripada Allah s.w.t. Tahniah untuk kalian kerana berjaya tarbiyahkan ramadhan, semoga terus istiqomah.
                                                  
        
Berjuang untuk kebenaranSaya ingin menterjemah beberapa bait hasil nukilan Raden Ngabehi Ronggowarsito dengan karya yang dianggap sebagai Ramalan Jayabaya (sekadar renungan dan santapan minda). Antara bait tersebut;

"amenangi zaman edan, ewuh aya ing pambudi, milu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni, boya kaduman melik, kaliren wekasanipun, ndilalah karsa Allah, begja begjane kang lali, luwih begja kang eling lan waspada"

membawa maksud : "hidup di zaman gila, memang susah, mencoba ikut tidak sampai hati, kalau tak mengikuti, tak memperoleh apapun, akhirnya menderita kelaparan, namun sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa, meskipun yang lupa hidup makmur, masih lebih bahagia yang senantiasa ingat dan waspada" (dipetik dari Serat Kalatida bait nombor 7, karya Ronggowarsito)

No comments:

Post a Comment